تابلوی قیمت محصولات

شرکت دنا بام گلستان تنها تولید کننده انواع قیر در شمال کشور

آزمونهای قیر

آزمونهای قیر بر اساس استاندارد (ASTM)

آزمایش درجه نفوذ پذیری Penetration (ASTM-D5)
آزمایش نقطه نرمی (به روش حلقه و گلوله) (Ring& Ball ) Softening Point (ASTM-D36)
آزمایش كشش پذیری(ASTM-D113 DUCTILITY)
نقطه اشتعال و احتراق(by Cleveland open cup ) Flash point ( ASTM-D92)
آزمایش اثر لكه مواد قیری (A.A.S.H.T.O Spot Test)
آزمایش حلالیت مواد قیری در تری كلرواتیلن (STM-D2042 Solubility in Trichloroethylene)
آزمایش تعیین وزن مخصوص (by Nickel Crucible ) SPECIFIC Gravity (ASTM-D3289)
آزمایش افت وزنی بر اثر حرارتLoss On Heating) ASTM-D6)
اندازه گیری واكس (DIN EN- 12606-1 Wax Content)
اثر حرارت و هوا بر فیلم نازكی از قیر(TFOT) Thin-Film Oven Test (ASTM-D1754)
اثر حرارت و هوا بر یك فیلم نازك متحرك قیر (RTFOT) ASTM-D2872 ROLLING Thin- film Oven Test
ویسكوزیته سینما تیك (ASTM-D2170 Kinematic VISCOSITY)
ویسكوزیته دینامیك (ASTM-D2171 Dynamic Viscosity)