تابلوی قیمت محصولات

شرکت دنا بام گلستان تنها تولید کننده انواع قیر در شمال کشور

انواع قیر

 انواع قیر
قیرهای طبیعی : دسته ای از مواد قیری هستند كه تحت تاثیر عوامل جوی و گذشت زمان به طور طبیعی ایجاد شده و بدون نیاز به روش‌های تقطیر به كار می روند و از لحاظ تركیب و خواص بسیار متنوع می‌باشند.
قیرهای قطرانی : موادی سیاه رنگ و سخت هستند كه باقیماندة تقطیر قطران زغال سنگ می‌باشند. سطح تازه شكستة آنها براق بوده و به هنگام حرارت دادن، با افت سریع گرانروی، ذوب می شوند و دمای ذوبشان به روش تولید آنها وابسته است.
قیرهای نفتی : آن دسته از قیرهایی هستند كه منشاء آنها نفت خام می باشد. این قیرها، قیرهای جامد و نیمه جامدی هستند كه به طور مستقیم از تقطیر نفت خام و یا با عملیات اضافی دیگری نظیر دمیدن هوا به دست می آیند و نسبت به انواع دیگر قیر، كاربردهای بیشتر و مصرف بالاتری را دارا هستند.