تابلوی قیمت محصولات

شرکت دنا بام گلستان تنها تولید کننده انواع قیر در شمال کشور

بازدیدفرماندار گالیکش بهمراه نماینده بخشداری مرکزی و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت از شرکت دنابام گلستان ۱۹آبان۹۷