تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان ۹ اسفند ۹۵

با استناد از الطاف الهی و بر اساس آیین نامه اصطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان ، عملکرد سال ۱۳۹۴ آن شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ، که به استناد مصوبه کمیته مستقر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان شایسته احراز دریافت :
گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شده اید .
error: محتوای این وب سایت محفوظ شده است و قابلیت کپی برداری ندارد !