تابلوی قیمت محصولات

شرکت دنا بام گلستان تنها تولید کننده انواع قیر در شمال کشور

خطرات کار باقیر

خطرات كار با قير

بيشترين خطري كه در كار با قير متصور است ، تماس قير داغ با پوست مي باشد. در دوره زماني بسيار طولاني كه از قير استفاده شده است هيچ گزارشي مبني بر خطر قير روي پوست در كار با قير وجود ندارد. در مورد قيرهاي محلول و قيرابه ها به دليل دماي پايين تر استفاده از آنها ، احتمال تماس با پوست بيشتر است كه بايد از آن پرهيز شود. در تماس با قيرهاي محلول احتمال نفوذ حلال آنها به درون بدن از راه پوست وجود دارد. وجود حلال در بدن اثرات سرطان زايي دارد. تماس با قيرابه ها باعث تحريك پوست و چشم مي شود و در برخي اشخاص باعث بروز حساسيت مي شود.
كمكهاي اوليه: در صورت سوختگي افراد بايد محل سوختگي سريعا سرد شود براي اين منظور پوست محل سوختگي بايد ۱۰ دقيقه در زير آب سرد نگه داشته شود. در مورد چشم ها حداقل ۵  دقيقه در آب سرد باشند. در تمام موارد بايد از سرد كردن بدن فرد و کندن قیر از روی پوست خودداري شود.
مراقبت پزشكي: قير محكم روي پوست مي چسبد و فقط در يك درمانگاه مجهز بايد اقدام به جداسازي آن از پوست كرد. قير سرد شده يك لايه استريل و ضد آب روي محل سوختگي تشكيل مي دهد و از خشك شدن جلوگيري مي كند. جدا كردن قير به پوست صدمه زده و باعث خشك شدن و در صورت سوختگي درجه ۲ باعث عفونت مي شود. در مورد سوختگي درجه ۲ بايد لايه قير سر جايش بماند و با پماد پارافين دار مانند فلامازين (سولفاديازين نقره) پوشانده شود. اين روش قير را نرم كرده و پس از يك روز لايه قير قابل جدا شدن مي شود. در اين صورت پوست تغيير حالت نداده و بازسازي مي شود. در صورت سوختگي درجه ۳ بسته به عمق و موقعيت بايد از طريق جراحي برداشته شود. در اين وضعيت بهتر است قير در اتاق عمل ۵ روز پس از سوختگي برداشته شود. در اين شرايط هيچ عفونتي ايجاد نخواهد شد.
در صورتيكه سوختگي منجر به خونريزي حادث شود قير پس از سرد شدن مانع خونريزي و مانند بانداژ عمل مي كند. در اين صورت قير سرد شده بايد نرم و جدا شود تا از انسداد جريان خون جلوگيري شود. در صورت تماس قير داغ با چشم تنها يك پزشك متخصص بايد وضعيت بيمار را بررسي و اقدام لازم را تجويز نمايد.
خطرات تنفسي كار با قير داغ به اين شرح است: وقتي قير و مصالح داغ با يكدگير مخلوط مي شوند دودي منتشر مي شود. اين دود حاوي ذرات قير، بخار هيدروكربنها و مقدار كمي H2S مي باشد. محدوده مجاز دود قير براي دراز مدت (متوسط ۸ ساعت) mg/m3 5كوتاه مدت (۱۰ دقيقه) mg/m3 10مي باشد. در شرايط كار استاندارد مقدار مواجهه كاري با اين مواد، زير اين حدود است.
مقدار مجاز مواجهه با H2S در دراز مدت (۸ ساعت) ppm 10يا mg/m3 14و در كوتاه مدت (۱۰ دقيقه) ppm 15معادل mg/m3 21مي باشد.
مواجهه با دود قير باعث آزردگي چشم، بيني و مشكل تنفسي، سردرد و تهوع مي شود. اين اثرات گذرا بوده و سريعا رفع مي شوند. هرچند اين آزردگي ها كم باشند بايد مواجهه با دود قير به حداقل رسانده شود. جهت كمك هاي اوليه، بايد سريعا به مصدوم هواي تازه رسانده شود. در صورت عدم بهبود سريعا فرد بايد به پزشك متخصص مراجعه كند. مطالعات نشان مي دهد كه علي رغم وجود تركيبات آروماتيك در قير كارگران كارخانه هاي آسفالت كه در معرض دود قير هستند مشكل سلامتي ندارند.
در انتها، به كليه كساني كه با قير كار مي كنند هميشه وسايل ايمني شخصي لازم را رعایت كرده و آموزشهاي لازم را در زمينه بهداشت شخصي، آتش نشاني ويژه قير و چگونگي حذف مواد قير از دامن طبيعت فراگيرند.