تابلوی قیمت محصولات

شرکت دنا بام گلستان تنها تولید کننده انواع قیر در شمال کشور

چشم انداز,اهداف

شركت دنابام گلستان با سرمایه گذاری ودستیابی به دانش و فناوري نوین، بکارگیری  كاركنانی متخصص و متعهد و صيانت از محيط زيست واستفاده بهینه از انرژی و ثروت ملی، طي ۵ سال آينده بارعایت حقوق مصرف کنندگان, شفافیت در عملکرد و سلامت سازمان خود  جزء ۱۰ رتبه اول تأمین و تجارت فرآوردهای قیري در ایران و منطقه می باشد.